Beleving

Soundscape analyse Stommeer

Voor de provincie Noord-Holland hebben we

read more

Bouwstenen voor hinderbeleid

Samen met de provincie Noord-Holland heeft SoundAprpraisal, samen met deskundigen van de provincie, een aantal bouwstenen geformuleerd voor een geluidsbeleid dat niet alleen gebaseeerd is op het decibel-niveau van een aantal hinderlijke bronnen, maar die juist ook rekening houdt met de belevingsaspecten en andere factoren. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport.

read more

Akoestisch comfort in treinen

In opdracht van NS-reizigers heeft SoundAppraisal belevingsonderzoek gedaan in treinen. De vraag was 1) hoe groot was de rol van geluid en 2) wat maakt een reis comfortabel en wat onaangenaam. De onderzoek omvatte geluidsopnamen met belevingsinformatie via MoSART en een uitgebreide signaalanalyse om signaalcomponenten te koppelen aan hoe reizigers de treinreis beleven. Hiervoor hebben we een deel van de resultaten in een aantal diagrammen samengevat.

read more

GLIMI

Het doel van het GLIMI project is het ondersteunen van burgerparticipatie door geluidsomgevingen meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren. Glimi omvat een combinatie van meetpunten, een webportal, luisterwandelingen en uitgebreide rapportages die de verschllende aspeecten van de geluidsomgeving in kaart brengen,

read more

Advies voor beleidsmakers: soundscape interventies

Goed geluidsbeleid is gestoeld op de juiste informatie. SoundAppraisal helpt overheden om geluidsomgevingen te analyseren en daarmee goed onderbouwd lokaal beleid mogelijk te maken om gezondheid, welzijn en leefbaarheid te verbeteren. De kern van goed beleid is het afstemmen van behoeften en mogelijkheden. Pas wanneer er zowel aan de locale behoeften voldaan als als dat er een goed gebruik gemaakt is van de mogelijkheden is er sprake van een geoptimaliseerde leefomgeving. Uit deze afstemming volgt doorgaand direct wat lokaal gewenst en ongewenst geluid is. Het is belangrijk om tegelijkertijd ongewenste geluiden te weren, te maskeren en te reduceren en gewenste geluiden te introduceren, te promoten of te benadrukken.

read more

Social Sounds: de Sociale en maatschappelijke context van geluidsbeleving

Geluid wordt niet enkel gewaardeerd op basis van de geluidssterkte of andere fysische eigenschappen van geluid. De manier waarop wij verschillende geluiden interpreteren en waarderen is verwoven met de sociale en maatschappelijke context waarin het wordt ervaren.

read more

Akoestische Autonomie: zeggenschap over geluid

De ervaren of daadwerkelijke mogelijkheid om controle over de geluidsomgeving uit te oefenen, noemen wij akoestische autonomie en beïnvloedt de manier waarop we onze geluidsomgevingen ervaren. Lees hier meer!

read more

Structuur van beleving

De beleving van geluidsomgevingen zijn op te delen in acht verschillende soundscapes. Beleving heeft direct te maken met het vaststellen van veiligheid. Lees hier meer over de structuur van geluidsbeleving.

read more

Van geluidniveaubeleid naar hinderbeleid

De regels om burgers te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting doen geen recht aan de complexe werkelijkheid van geluidhinder. Bovendien is de ervaring van geluid een individuele aangelegenheid. Wat de één op dit moment acceptabel vindt, is dat voor de ander niet. Beleid om geluidshinder te verminderen vraagt om inzicht in de geluidsomgeving: welke geluiden zijn er allemaal, behalve het dominante geluid van bijvoorbeeld vliegtuigen of snelwegen? Bovendien houdt hinderbeleid ook rekening met het individu. Hinderbeleid is dus breder dan het stellen van regels aan geluid. Het gaat er ook om een zo aangenaam mogelijke geluidsomgeving te realiseren.

read more

Waarom soundscape?

De kwaliteit van geluidsomgevingen in Nederland staat op heel veel plekken onder druk. Stiltegebieden worden steeds minder stil en rust wordt steeds moeilijker te vinden, vooral in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland. En hoewel er tal van regels en wetten zijn om burgers te beschermen tegen geluidsoverlast, schieten deze te kort in het waarborgen van geluidskwaliteit en verhogen van leefbaarheid. De soundscapebenadering zet de beleving centraal en biedt daarmee de zo nodig aanvulling op het beleid van normhandhaving dat nu dominant is.

read more

Belevingsonderzoek

Het maakt niet uit met hoeveel zorg de een omgeving is ontworpen, wanneer de gebruikers of bewoners zich er niet thuis voelen of gehinderd worden is er iets goed mis en moet er iets gebeuren. Om te achterhalen wat er aan de hand is zijn zijn is een belevingsonderzoek essentieel. Je kunt beleving alleen zinvol ‘in het moment’ onderzoeken. Vandaar dat een soundwalk een veelgebruikt instrument is. Beleving is altijd holistisch het is daarom niet zinvol om je alleen op geluid te richten.

read more

Hoorbare veiligheid

Een van de belangrijkste aspecten binnen de beleving van geluid is Hoorbare Veiligheid. Maar wat is dit precies? lees hier meer.

read more