Algemene voorwaarden en Privacy statement van MoSART

De smartphone app MoSART is met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze app onvolledig is en/of onjuistheden bevat. SoundAppraisal BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze app.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze app, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en geluidsmateriaal berusten bij de SoundAppraisal BV.

MoSART maakt gebruik van internet, eventuele kosten van dit gebruik zijn voor uw rekening.

Ten aanzien van uw vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van antwoorden over beleving, telefoonmodel, locatiegegevens, geluidsmateriaal etc.) die door u zijn ingestuurd, gelden de navolgende voorwaarden:

 • U garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart SoundAppraisal BV voor aanspraken van derden ter zake.
 • U verleent SoundAppraisal BV door uw deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

De SoundAppraisal BV hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij SoundAppraisal BV daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. De inhoudelijke bijdragen aan de app zullen, geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld aan onze opdrachtgevers.

U kunt te allen tijde via de app inzicht krijgen in uw persoonlijke historie en uw persoonsgegevens zoals die aanwezig zijn in onze gegevensopslag. Drie maanden na het maken van een belevingsmeting worden de metingsgegevens volledig geanonimiseerd en verdwijnen deze ook uit uw persoonlijke historie.

U kunt binnen 2 maanden na uw belevingsmeting een schriftelijk verzoek tot verwijdering sturen aan: SoundAppraisal BV, Postbus 1708 9701 BS, Groningen. De periode van 2 maanden is nodig om ons de tijd te geven om tussen anonimiseren en ontvangst van uw verzoek de metingsgegevens te verwijderen. Belevingsmetingen die ouder zijn dan drie maanden zijn niet langer gekoppeld aan uw persoonsgegevens en kunnen daarom niet worden verwijderd.

MoSART maakt gebruik van zogenaamde push notificaties, dat zijn berichten die wij u via onze app sturen. Deze worden onder andere gebruikt om u aan te sporen van tijd tot tijd een belevingsmeting te doen. Daarnaast kunnen deze incidenteel op verzoek van een opdrachtgever (zoals festival organisaties of gemeenten) worden ingezet voor het verstrekken van informatie (bijvoorbeeld over wijzigingen in een festival programma die grote invloed hebben op de te verwachten geluidsbeleving). Ook voor deze dienst delen wij geen persoonsgegevens met de festival organisatie of gemeente.

Toestemmingsverklaring

Naam onderzoek: Machine Appraisal of Sonic Environments

Verantwoordelijke onderzoekers: Ronald van Elburg, Arryon Tijsma

Uitleg: We streven als bedrijf naar het automatisch inschatten van de menselijk beleving van geluid op basis van geluidsopnames. Met zulke technologie denken wij dat het mogelijk wordt de akoestische omgeving te verbeteren zodat die beter geschikt wordt voor het beoogde gebruik. Voor het ontwikkelen van die technologie hebben wij grote hoeveelheden door mensen beoordeelde opnamen nodig.

Verklaring deelnemer:

 • Ik heb de uitleg gelezen over het doel van het onderzoek.
 • Ik weet dat ik vragen kan stellen over het onderzoek.
 • Ik neem vrijwillig deel aan het onderzoek.
 • Ik begrijp hoe de gegevens van het onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden.
 • Ik stem in met deelname aan het onderzoek.

Toestemming audio-opnames en begeleidende belevingsmetingen:

 • Ik geef toestemming om mijn audio-opnames en begeleidende belevingsmetingen:
  • te gebruiken voor dit onderzoek.
  • op te slaan in een databank, en beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek.
  • geanonimiseerd te distribueren voor gebruik bij onderwijs, onderzoek, en technologie ontwikkeling.
 • Ik geef toestemming om mijn audio-opnames:
  • af te spelen op congressen en in het onderwijs, waarbij ik verwacht dat audio-opnames waarvan duidelijk kan worden verwacht dat deze privacy gevoelig zijn niet worden afgespeeld.
 • Ik geef toestemming om als anonieme deelnemer bedankt te worden in publicaties, in radio- en televisie-uitzendingen, bij presentaties en op de website van het onderzoek.